حضور کارشناسان مرکز بهداشت سمنان در همایش ویژه پاکبانان شهرداری

حضور کارشناسان مرکز بهداشت سمنان در همایش ویژه پاکبانان شهرداری

 حضور کارشناسان مرکز بهداشت سمنان در همایش ویژه پاکبانان

در این مراسم که دکتر عمرانی کارشناس بهداشت روان کلینیک بیماریهای رفتاری،منطقی و صائمی کارشناسان واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت سمنان حضور داشتند،ضمن معرفی کلینیک بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت سمنان، در مورد اهمیت پیشگیری از انتقال بیماریهای واگیر از جمله ایدز و هپاتیت و همچنین انجام خودمراقبتی و اقدامات پیشگیرانه در مورد سرطان مطالب کاربردی ارائه گردید. در پایان این مراسم همچنین پمفلت و بروشورهای آموزشی در بین حاضرین توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در همایشی که با حضور پاکبانان شهرداری سمنان برگزار شد، کارشناسان مرکز بهداشت سمنان نیز جهت بیان مطالب آموزشی حضور و درخصوص پیشگیری از بیماریهای واگیر و سرطان آموزش هایی را ارائه نمودند. در این مراسم که دکتر عمرانی کارشناس بهداشت روان کلینیک بیماریهای رفتاری،منطقی و صائمی کارشناسان واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت سمنان حضور داشتند،ضمن معرفی کلینیک بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت سمنان، در مورد اهمیت پیشگیری از انتقال بیماریهای واگیر از جمله ایدز و هپاتیت و همچنین انجام خودمراقبتی و اقدامات پیشگیرانه در مورد سرطان مطالب کاربردی ارائه گردید.

در پایان این مراسم همچنین پمفلت و بروشورهای آموزشی در بین حاضرین توزیع گردید.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان