جلسه رئیس مركز بهداشت سمنان با مسئولین تعزيرات حكومتي استان برگزار شد.

جلسه رئیس مركز بهداشت سمنان با مسئولین تعزيرات حكومتي استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، جلسه مشترك مركز بهداشت سمنان با مسئولین تعزيرات حكومتي استان با حضور دكتر فتاحي رئیس مركز بهداشت سمنان، ناصري معاون اداره كل تعزيرات حكومتي استان سمنان و همكاران واحد مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي در مرکز بهداشت سمنان برگزارشد. در اين جلسه درخصوص نحوه رسيدگي به پرونده هاي بهداشتي با در نظر گرفتن سابقه تخلفاتي، آرا صادره، نحوه تكميل و ارسال پرونده هاي تخلفاتي، ارجاع پرونده هاي تخلفاتي مرتبط با مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي به تعزيرات حكومتي و ...، بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، جلسه مشترك مركز بهداشت سمنان با مسئولین تعزيرات حكومتي استان با حضور دكتر فتاحي رئیس مركز بهداشت سمنان، ناصري معاون اداره كل تعزيرات حكومتي استان سمنان و همكاران واحد مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي در مرکز بهداشت سمنان برگزارشد.

در اين جلسه درخصوص نحوه رسيدگي به پرونده هاي بهداشتي با در نظر گرفتن سابقه تخلفاتي، آرا صادره، نحوه تكميل و ارسال پرونده هاي تخلفاتي، ارجاع پرونده هاي تخلفاتي مرتبط با مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي به تعزيرات حكومتي و ...، بحث و تبادل نظر شد.

در پایان مقرر گردید با توجه به اهميت تعامل دوجانبه مركز بهداشت و سازمان تعزيرات حكومتي به منظور كاهش تخلفات بهداشتي صنوف و اثربخشي بيشتر پيگيري ها و اقدامات، جلسات هم انديشي به طور مستمر برگزار گردد.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان