الگوریتم اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت